Medezeggenschapsraad

Binnen onze school wordt veel belang gehecht aan de inspraak en medezeggenschap van personeel en ouders (namens de leerlingen). Een breed draagvlak en een evenwichtige belangenafweging wordt als een voorwaarde beschouwd voor kwalitatief goed onderwijs.
Deze inspraak en medezeggenschap wordt gewaarborgd binnen de medezeggenschapsraad.

De medezeggenschapsraad (MR) van onze school bestaat momenteel uit de volgende personen:

personeelsgeleding:

Helena van Houwelingen (secretaris)
Mavis van Kallen
Sandra Merbis

oudergeleding:

Maarten Bomhof
Renate Grotenbreg (voorzitter)
Wiebe Boomsma

De medezeggenschapsraad komt ongeveer zesmaal per jaar samen en houdt zich bezig met verschillende schoolzaken, die zowel leerlingen en hun ouders als het personeel aangaan.
Wettelijk moet een schoolbestuur voor diverse beslissingen advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad.

De vergaderingen van de MR zijn altijd openbaar, tenzij er over personen wordt gesproken.

Met enige regelmaat wordt de directeur-bestuurder van onze school uitgenodigd om een vergadering bij te wonen om pro-actief zaken te bespreken of uitleg te geven.

Hieronder vindt u de notulen van de vergaderingen in het lopende schooljaar en de voorgaande jaren.
De vergaderdata voor dit jaar kunt u vinden steeds vinden onderaan in de notulen.
Alle vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar voor zowel ouders als personeel, tenzij er redenen zijn om deze besloten te houden vanwege bijvoorbeeld privacy-gevoelige aangelegenheden. Alleen de vergadering van de MR samen met het toezichthoudend deel van het bestuur is vooralsnog besloten.

Wanneer u vragen heeft of opmerkingen dan kunt u de Medezeggenschapsraad altijd benaderen via de e-mail van de voorzitter en/of de secretaris (door op hun naam hierboven te klikken).

Vergaderschema 2023-2024

Notulen schooljaar 2023-2024

MR vergadering 24 oktober 2023
MR vergadering 27 november 2023
MR vergadering 8 februari 2024
MR vergadering 8 april 2024

Notulen schooljaar 2022-2023

MR vergadering 22 11 2022
MR vergadering 31 01 2023
MR vergadering 21 03 2023
MR vergadering 09 05 2023
MR vergadering 20 06 2023

Notulen van de voorgaande jaren kunt u hier vinden.