Ons onderwijs

In de hele school wordt voor alle leerlingen het leerlingvolgsysteem TOPP gebruikt. TOPP staat voor “Toets Ontwikkelingsperspectief” Het is ons leerlingvolgsysteem waarmee de totale ontwikkeling van de leerling in kaart wordt gebracht.
De ontwikkeling wordt getoetst op verschillende ontwikkelingsgebieden binnen vier domeinen:
• Persoonlijke redzaamheid
• Cognitieve ontwikkeling
• Sociale redzaamheid
• Praktische vorming en maatschappelijke redzaamheid

De uitstroombestemming van de leerling na de schoolperiode in het SO is leidend bij het vaststellen van de te bereiken doelen voor de leerling.

Gymles op de Mattheusschool

Voor iedere leerling wordt het ontwikkelingsperspectief beschreven en opgenomen in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
Dit ontwikkelingsperspectief is de basis voor alles wat we met de leerling doen. Jaarlijks wordt er een handelingsdeel van het OPP geformuleerd waarin wordt aangegeven waaraan concreet op school met de leerling wordt gewerkt binnen ons lesaanbod. Dit HOPP (Handelingsdeel van het OPP) wordt besproken met ouders, zodat voor iedereen helder is waaraan wordt gewerkt.

We bieden binnen onze school een integrale leerlingenzorg voor iedere leerling. Ieder kind heeft een specifieke onderwijshulpvraag en recht op onderwijs dat aansluit bij deze hulpvraag.
Om aan begeleidingsbehoeften van de leerlingen te kunnen voldoen, heeft de Mattheusschool arrangementen geformuleerd.
Een “arrangement” is de manier waarop het onderwijs wordt georganiseerd, rekening houdend met de specifieke hulpvraag van de leerling.

Voorstellingen, seizoensafsluiting, jaarafsluiting, feest op de Mattheusschool voor ZMLK

Op basis van dossieranalyse, observatie en gesprekken wordt gekeken naar de hulpvraag en ondersteuningsbehoefte van de leerling. Aan de hand hiervan wordt door de Commissie van begeleiding (CVB) besloten in welk arrangement de leerling geplaatst wordt.

De Mattheusschool biedt de volgende arrangementen aan:
• Arrangement SO-ZMLK
• Arrangement SO-ZMLK+
• Arrangement SO-EB (extra begeleiding-MG)
• Arrangement SO-autigroep a en b

In de schoolgids kunt u een uitgebreide omschrijving vinden van deze arrangementen.


Klik hier om iets meer te lezen over het lesaanbod op de Mattheusschool.