Onze ouders

De Mattheusschool is een school waar de ouderparticipatie een belangrijke rol speelt. De wensen van de ouders en de belangen van de leerlingen staan bij ons altijd voorop. Wij zijn van mening dat ouders én leerkrachten gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de schoolopvoeding en ontplooiing van het kind.
Om die reden is contact met ouders voor ons een belangrijk aandachtspunt en hanteren we verschillende middelen om ouders te informeren en met hen steeds in gesprek te blijven.
Ook hebben wij op onze school een actieve ouderraad. Meer informatie hierover kunt u vinden op de pagina van de ouderraad.

Algemeen

Allereerst maken wij gebruik van het digitale communicatiekanaal Parro. Met behulp van deze app kan groepsgewijs informatie gegeven worden of kan er individueel contact zijn tussen ouders en groepspersoneel.
Bij voorkeur vindt deze communicatie plaats buiten de lestijden en op de betreffende werkdagen van de respectievelijke personeelsleden. Dat betekent van 8:30 tot 8:45 uur en van 15:30 tot uiterlijk 16:45 (op woensdag van 12:30 tot uiterlijk 13:45).

Tevens kunnen ouders het groepspersoneel benaderen of een afspraak maken via het individuele mailadres van personeelsleden of via het centrale telefoonnummer. Ook hiervoor geldt dat dit bij voorkeur gebeurt buiten de lestijden.

Aan het begin van ieder schooljaar wordt een algemene ouderavond gepland waarop de ouders kennismaken met het personeel van de groep van hun kind en de andere ouders uit de groep.

Enkele malen per jaar worden er voorlichtingsavonden georganiseerd (mede door de ouderraad) over specifieke onderwerpen die leven onder onze leerlingen en hun ouders.

Iedere maand verschijnt er een nieuwsbrief waarin de belangrijke activiteiten van die periode op een rijtje worden gezet.

Voor specifieke zaken krijgen ouders ook algemene informatiebrieven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aankondigingen van uitstapjes of vieringen.

En als laatste algemeen medium wordt natuurlijk ook deze website gebruikt, waarop zoveel mogelijk actuele en nieuwe informatie verzameld is.

Individueel

Ieder schooljaar staan drie individuele oudergesprekken gepland, zowel over de schoolontwikkeling en resultaten van de leerling als over de begeleidings- en onderwijsbehoeften (volgens HGW – handelingsgericht werken) .

Verder is er altijd ruimte voor een incidenteel oudergesprek, eventueel, indien nodig, met een van de verschillende disciplines bij ons op school (schoolmaatschappelijk werk, orthopedagoog).

Indien gewenst kan er ook een huisbezoek door de leerkracht en onderwijsassistent afgesproken worden.

Informatievoorziening gescheiden ouders

Als de ouders van een leerling zijn gescheiden en gezamenlijk het gezag over het kind uitoefenen, worden beide ouders gelijktijdig geïnformeerd over alle zaken die het kind, de groep en de school betreffen.
Als slechts één van de ouders het gezag uitoefent, bestaat er een verschil in informatievoorziening door de school. De afspraken en regels hierover zijn op te vragen bij de directie van de school.