Aanmeldingsprocedure

De Mattheusschool is onderdeel van het samenwerkingsverband PPO (Primair Passend Onderwijs Rotterdam).
Dit samenwerkingsverband heeft een “centraal aanmeldpunt” in het leven geroepen, waarbij het de bedoeling is dat alle leerlingen die naar het Speciaal onderwijs worden verwezen, worden aangemeld bij dit aanmeldpunt.
In de voorbereiding van de centrale aanmelding hebben directie en bestuur van de Mattheusschool echter aangegeven dat we waar mogelijk onze eigen procedure volgen, zoals hieronder beschreven.

Een leerling kan alleen worden toegelaten tot de Mattheusschool als door het samenwerkingsverband waar de leerling woont een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is afgegeven. Dit is een verklaring dat de leerling is aangewezen op de onderwijssoort die op de Mattheusschool wordt aangeboden (SO-ZMLK).

Na de eerste contactname kan een toelatingsprocedure volgen waarin onze school onderzoekt of wij de leerling zelf de extra onderwijsondersteuning kunnen bieden, eventueel met extra ondersteuning van het samenwerkingsverband.

Ouders worden eerst uitgenodigd voor een oriëntatie waarna al een eerste indicatie kan worden gegeven of de leerling een leerling voor onze school zou kunnen zijn.
Als dit het geval is, wordt het kind geobserveerd en wordt er dossieronderzoek gedaan. De Commissie van Begeleiding (CVB) gaat dan onderzoeken of het aanbod van de school aansluit bij de ondersteuningsbehoefte van de leerling en er wordt vervolgens gekeken of er plaats is in de groep waar de leerling voor in aanmerking komt.

Als er een passende plek voor de leerling in de school te vinden is, worden ouders uitgenodigd om de aanmeldingsformulieren in te vullen.
De datum van ondertekening is de officiële aanmelding.

Nadat deze officiële aanmelding heeft plaatsgevonden gaat de zorgplicht in. Dat betekent dat de school ervoor moet zorgen dat de leerling een passende plek krijgt, ook als dat uiteindelijk een andere school zou zijn omdat de Mattheusschool toch niet de juiste begeleiding kan bieden.